Japoneses Famosos

Assassino: OKIMATARO ATIRO
Pobre: TAMISHO PABURO
Rico: TAKANOTA NAKASAKA
Mágico: TIRAGATO DAKASAKA
Louco: SHUTAKOKO NAKARA
Inteligente: KIKUKA BAKANA
Veterinário: KURAGATO NAKASA
Valente: TEBATO NAKARA
Acidentado: MASSARO MIAMOTO
Ladrão: SUMIU KOTUTU
Agredido: MISHUTARU NOSSAKU
Médico: HIDOE EUKURO
Porco: SOKAGA NAKAMA
Bicha: HIDEO NOMATO
Travesti: SOKOME KUDEMASHO
Corno: KOMERU MIAMADA
Bem Dotado: KAZU HARU