Nomes de japas

Okimataro Atiro-Assasino
Tamisho Paburo-Pobre
Takanota Nakasaka-Rico
Tiragato Dakasaka-Mágico
Shutakoko Nakara-Louco
Kikuka Bakana- Inteligente
Kuragato Nakasa- Veterinário
Tebato Nakara- Valente
Fugiro Nakombi- Assaltante
Massaro Miamoto- Acidentado
Mataro Okaxa-Assaltante 2
Sumiu Kotutu-Ladrão
Doe Eukuro-Médico
Sokaga Nakama- Porco
Tesujo Akueka-Porco 2
Sartaro Omuro-Assaltante 3
Tomaro Noku-Azarado